Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

06.04.2012 - Anunt publicitar pentru atribuiriea acordului cadru de organizare seminarii

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5 : „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Proiect : ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

Fundatia ROMTENS

ANUNT PUBLICITAR

PENTRU ATRIBUIREA ACORDULUI CADRU DE ORGANIZARE SEMINARII

 Fundaţia ROMTENS lansează următorul anunţ publicitar la procedura competitivă organizată în vederea atribuirii acordului cadru cu obiectul: prestarea serviciilor de organizare seminarii şi a serviciilor conexe, cod CPV 9951000-5 Servicii de organizare de seminarii.

1.

DATE PRIVIND ACHIZITORUL

Fundaţia Romtens cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707

2.

OBIECTUL ACORDULUI - CADRU

Servicii de organizare de seminarii (workshopuri şi cursuri) şi a serviciilor conexe

9951000-5 Servicii de organizare de seminarii

3.

VALOAREA ESTIMATA

Minimă – 61.680 lei, fără TVA

Maximă – 167.740 lei, fără TVA

4.

DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Procedură competitivă conform Instrucţiunii nr. 26 a AMPOSDRU - Procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţii de produse sau servicii finanţate din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, efectuate de către beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autorităţi contractante în conformitate cu art. 8 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 9, lit. c1) din aceeaşi ordonanţă

5.

SPECIFICATIILE TEHNICE ALE PRODUSELOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE

Conform documentaţiei pentru ofertanţi

CLARIFICARE DOCUMENTATIE OFERTANTI

Erata documentatia de atribuire

6.

OBȚINEREA DOCUMENTAȚIEI PENTRU OFERTANȚI

Se descarcă gratuit de http://www.pscr.romtens.ro/stiri sau printr-o solicitare scrisa la adresa: Bucuresti, str. Al. Donici, nr. 11, sector 2, Bucuresti, cod 020476 sau la adresa de email office@romtens.ro.

7.

TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR

17.04.2012, Ora 12:00

8.

ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE SI MODUL DE PREZENTARE AL ACESTORA

La sediul achizitorului din Bucureşti, str. Al. Donici, nr. 11, sector 2 Bucuresti, cod postal 020476.

Propunerea tehnică, propunerea financiară şi documentele însoţitoare ale ofertei vor fi introduse într-un plic comun pe care vor fi marcate următoarele informaţii: adresa, fax si e-mail al operatorului economic care depune ofertă; adresa destinatarului, denumirea proiectului  şi obiectul contractului pentru care se participă la procedură; denumirea lotului, menţiunea „A nu se deschide până la data de 17.04.2012, ora 12:00

Plicul va fi depus închis şi sigilat şi va fi însoţit de o adresă de înaintare.

9.

LIMBA IN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE

Română

10.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI

60 zile

11.

DATA LIMITA PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICARI

11.04.2012, ora 16:00. Data până la care se va răspunde la clarificări 12.04.2012, ora 16:00.

12.

FINANȚAREA ACHIZIȚIEI

Programul Operational Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritara 5: „Promovarea masurilor active de ocupare”

Domeniul major de interventie 5.2.: Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca”

Proiect: ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”

Nr. de identificare al contractului: POSDRU/83/5.2/S/58325

13.

CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Preţul cel mai scăzut

 

Data publicării anunţului publicitar: 06.04.2012

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 6.04.2012 Anunt publicitar pentru atribuiriea acordului cadru de organizare seminarii

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii