Cercetare şi analiză

Identificarea şi evaluarea nevoilor specifice ale populaţiei din mediul rural în ceea ce priveşte integrarea şi adaptarea la piaţa muncii (19 judeţe şi 19 comunităţi rurale) ...detalii

Constituirea şi promovarea de parteneriate

Constituirea şi promovarea parteneriatelor interregionale, regionale şi locale între organizaţii şi instituţii relevante ...detalii

Campanie de promovare a integrării şi adaptării la piaţa muncii

Campanie de conştientizare şi motivare pentru persoanele din mediul rural în vederea asigurării ...detalii

Campanie de promovare a sănătăţii

Campanie de informare a populaţiei din mediul rural în privinta adoptării unui mod de viaţa sănătos şi a constientizării efectelor ...detalii
 

27.04.2013 - Anunt lansare achizitie publica servicii de organizare caravane

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 5.2. „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”
Titlul proiectului: Dezvoltarea Resurselor Umane in Comunitati Rurale - PSCR
Contract nr. POSDRU/83/5.2/G/58325

Fundaţia Romtens                                               APROB,
Nr. 414/26.04.2013                                              Theodor Hăratău
                                                                           Preşedinte executiv


ANUNT LANSARE ACHIZITIE PUBLICA SERVICII DE ORGANIZARE CARAVANE

Data publicarii: 27.04.2013
    
FUNDATIA ROMTENS cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707, beneficiara a contractului de finantare pentru proiectul ”Dezvoltarea resurselor umane in comunitati rurale – PSCR”: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, inregistrat sub nr. POSDRU/83/5.2/S/58325, anunta lansarea procedurii competitive organizată în vederea atribuirii contractului cu obiectul: 74860000-5 - Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese.  
Date privind achizitorul: Fundația Romtens, cu sediul in Bucuresti, Aleea Stanila, nr.2, bl. H12, ap.10, sector 3, cod poştal 032707.
Date privind procedura: Procedura competitiva conform Ordinului nr. 1050/2012 din 29/10/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenta".
Specificatii tehnice: Conform documentatiei de atribuire care se obtine la cerere la adresa de mail office@romtens.ro, sau la nr de tel: 021.637.30 02, sau printr-o solicitare scrisa la adresa str. Al Donici nr 11, sector 2 Bucuresti.
Termenul limita de depunere a ofertelor: 03.05.2013 ora 14.00.
Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară, conform cerinţelor descrise în Documentaţia de atribuire. Nu se acceptă oferte alternative la oferta de bază.
Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 30.04.2013. Clarificarile si orice informatii suplimentare se vor solicita pe mail la office@romtens.ro sau la nr de tel: 021.637.30 02 sau printr-o solicitare scrisa la adresa str. Al. Donici nr 11, sector 2, Bucuresti.
Limba de redactare a ofertei: Română.
Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data limita de depunere a ofertelor.
Preţul ofertei: Va fi exprimat ferm în LEI, fără TVA.
Valoarea estimata: 400.000 lei fara TVA.
Adresa la care se depun ofertele: str Al Donici nr 11 sector 2 Bucuresti.
Criteriul de selectie: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. 

Welcome / Stiri / Achizitii publice / 27.04.2013 - Anunt lansare achizitie publica servicii de organizare caravane

Servicii de consiliere profesională

Furnizarea serviciilor de consiliere profesională şi pentru dezvoltarea personală a populaţiei din mediul rural în vederea motivării ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru manageri

Activităţi de formare profesională pentru managerii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătaţii şi securităţii ...detalii

Activităţi de formare profesională pentru angajaţi

Activităţi de formare profesională pentru angajaţii din mediul rural care să integreze module privind asigurarea sănătăţii şi securităţii ...detalii

Dezvoltarea unui parteneriat transnaţional

Dezvoltarea unui parteneriat transnational pentru schimb şi integrare de bune practici în perspectiva diversificării economiei ...detalii